Loggix BV privacy beleid

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van Loggix BV.

Je dient je ervan bewust te zijn dat Loggix BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Loggix BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Loggix BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Loggix BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. De door Loggix BV verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

 • IP-adres
 • Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
 • Bezochte pagina’s van de website
 • Bezoekduur per pagina
 • Herkomst van het bezoek aan de website van Loggix B.V.
 • De verzamelde gegeven naar aanleiding van een ingevuld contactformulier zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk email-adres

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie

Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van jouw gegevens kan je indienen bij de contactpersoon inzake Privacy.
Deze is op de volgende wijze bereikbaar:  Marjolein van Rooijen Loggix BV, 088-4872106

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Daarnaast zal dit document jaarlijks worden herzien in overleg met de directie. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen.

[ENGLISH]

Loggix BV privacy policy

We are aware that you place your trust in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will tell you what information we collect when you use our website, why we collect it and how we use it to improve your user experience. This way you will understand exactly how we work. This Privacy Statement applies to the services of Loggix BV.

You should be aware that Loggix BV is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. Loggix BV respects the privacy of all users of its site and shall ensure that the personal information you provide is treated confidentially.

Use of our services
When you sign up for one of our services we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on Loggix BV’s own secure servers. We will not combine this information with other personal information we have.

Communication
When you send e-mail or other messages to us, we may keep those messages. Sometimes we will ask you for your personal information relevant to the situation. This enables us to process your questions and answer your requests. The data is stored on Loggix BV’s own secure servers. We will not combine this data with other personal data we have.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent. The data collected by Loggix BV as a result of website visits are:

 • IP address
 • Derived company name based on the IP address
 • Pages visited on the website
 • Duration of visits per page
 • Origin of the visit to the website of Loggix B.V.
 • The data collected in response to a completed contact form are:
 • First and last name
 • Company name
 • Business email address

Third party
The information is not shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are required to respect the confidentiality of your information.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Choices for personal data
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information provided to us at any time.
Modify/Deregister communication

A request to view, supplement, correct or delete your data can be submitted to the contact person for Privacy.
This can be reached in the following way:  Marjolein van Rooijen Loggix BV, 088-4872106

Disabling cookies
Most browsers are initially set up to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function correctly if cookies are disabled in your browser.

Questions and Feedback
We regularly review our compliance with this privacy policy. In addition, this document will be reviewed annually in consultation with management. If you have any questions about this privacy policy, please contact us.